Služby

Patent

Patent se uděluje na vynálezy, které jsou světově nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti, průmyslově využitelné a jsou výhradně technickým řešením. Délka platnosti patentu je 20 let ode dne podání přihlášky vynálezu. Vynález lze chránit patentem národním, mezinárodním, Evropským nebo Unitárním.

Patenty

Ochranná známka

Ochrannou známkou národní, mezinárodní nebo komunitární pro EU je označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, zvukem, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek. Ochranu je možno požadovat rovněž pro označení původu nebo zeměpisné označení.

Označení původu

Evropská patentová přihláška

Řízení o přihlášce probíhá před Evropským patentovým úřadem (EPO) až do udělení evropského patentu, který je možné následně validovat v zemích Evropské patentové úmluvy. Jinou možností je i Mezinárodní patentová přihláška PCT, nebo nově Unitární patent.

Vynálezy

Průmyslový vzor

Za průmyslový vzor národní, mezinárodní nebo komunitární pro EU se považuje vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Výrobkem je průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak, s výjimkou počítačových programů.

Průmyslové vzory

Užitný vzor

Užitným vzorem se chrání technická řešení, která jsou nová (nejsou součástí stavu techniky), přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Stavem techniky není zveřejnění výsledků práce přihlašovatele, ke kterému došlo v posledních 6 měsících před podáním přihlášky.

Užitné vzory

Další služby

  • Vyřízení dotací – SME Fund
  • Analýza duševního vlastnictví - IP Scan
  • Rešeršní činnost
  • Řešení právních sporů
  • Znalecké posudky soudního znalce
  • Naceňování duševního vlastnictví
  • Pomoc při sepisování a vymáhání licenčních smluv
  • Vymáhání práv za porušování
  • Obecné informace