Patenty, ochranné známky,
průmyslové a užitné vzory

Každá významná inovace má být patentovaná.
Atraktivita značky odráží kvalitu výrobku či nabízené služby.

patenty ochranné známky Brno

O nás

Patentová a známková kancelář
Kania, Sedlák, Smola s.r.o. Brno

Naše patentová a známková kancelář byla založena v roce 1991 a od roku 1993 se nachází ve svém současném sídle v Augustiniánském klášteře v Brně na Mendlově náměstí.

Image

V prosinci 2022 byla postavena na původním místě v zahradě kláštera, kde je sídlo i naší firmy, replika skleníku, ve kterém J. G. Mendel prováděl své pokusy na poli genetiky.

Nabízíme tyto služby:

Pro své klienty připravujeme, zastupujeme, obhajujeme a prosazujeme všechny druhy průmyslového vlastnictví: patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, označení původu. Zajišťujeme ochranu a prosazování práv z průmyslového vlastnictví v ČR i ve světě.

Kvalifikace našich patentových zástupců pokrývá všechny technické obory.

 • příprava a podání příhlášek

  patentů, ochranných známek, průmyslových a užitných vzorů a označení původu
 • zastupování v řízení

  před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), Evropským patentovým úřadem (EPO), Úřadem Evropské Unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Mezinárodním úřadem pro duševní vlastnictví (WIPO)
 • udržování a prosazování průmyslových práv

  vlastní sledovací systém lhůt na prodlužování a obnovu platnosti. Obrana proti porušování práv, pomoc při urovnání sporů.

 • patentové i známkové rešerše

  provádění rešerší na novost a patentovatelnost, známkové rešerše.

 • poradenství

  v oblasti průmyslových práv a strategie jejich ochrany, licence.
 • překlady

  odborných/technických textů z a do angličtiny, němčiny i francouzštiny
 • individualizované přednášky

  na témata z průmyslového vlastnictví
 • znalecké posudky

Služby

Patent

Patent se uděluje na vynálezy, které jsou světově nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti, průmyslově využitelné a jsou výhradně technickým řešením. Délka platnosti patentu je 20 let ode dne podání přihlášky vynálezu. Vynález lze chránit patentem národním, mezinárodním, Evropským nebo Unitárním.

Patenty

Ochranná známka

Ochrannou známkou národní, mezinárodní nebo komunitární pro EU je označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, zvukem, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek. Ochranu je možno požadovat rovněž pro označení původu nebo zeměpisné označení.

Ochranné známky

Evropská patentová přihláška

Řízení o přihlášce probíhá před Evropským patentovým úřadem (EPO) až do udělení evropského patentu, který je možné následně validovat v zemích Evropské patentové úmluvy a/nebo uplatnit formou Jednotného patentu, který je platný v 17 zemích EU.

EVROPSKÝ PATENT

Průmyslový vzor

Za průmyslový vzor národní, mezinárodní nebo komunitární pro EU se považuje vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Výrobkem je průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak, s výjimkou počítačových programů.

Průmyslové vzory

Užitný vzor

Užitným vzorem se chrání technická řešení, která jsou nová (nejsou součástí stavu techniky), přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Stavem techniky není zveřejnění výsledků práce přihlašovatele, ke kterému došlo v posledních 6 měsících před podáním přihlášky.

Užitné vzory

Další služby

 • Vyřízení dotací – SME Fund
 • Analýza duševního vlastnictví - IP Scan
 • Rešeršní činnost
 • Řešení právních sporů
 • Znalecké posudky soudního znalce
 • Naceňování duševního vlastnictví
 • Pomoc při sepisování a vymáhání licenčních smluv
 • Vymáhání práv za porušování
 • Obecné informace

Aktuality

Jednotný patent

Jednotný patent je možno získat na Evropské patenty udělené po 1. 6. 2023 (a to vždy do jednoho měsíce od udělení Evropského patentu) pouhým podáním žádosti a překladu patentu do jednoho EU jazyka (např. do češtiny). Jednotný patent pokrývá AT,   BE,   BG,   DE,   DK,   EE,   FI,   FR,   IT,   LT,   LU,   LV,   MT,   NL,   PT,   SE,   SI.

 

 

 

 

Jednotný patent

Finanční podpora malých a středních podniků

Využijte finanční podpory určené pro malé a střední podniky, a to na poplatky spojené s přihláškou ochranné známky, průmyslové vzory, patentové přihlášky, odrůdy rostlin a na službu IP scan, jež je analytickou zprávou vyhotovenou odborně vyškoleným patentovým zástupcem, která se týká zdravosti dané společnosti v oblasti IP. Jde o dotační program vypsaný úřadem EUIPO ve spolupráci s UPV, jež umožňuje pokrytí až 90% poplatků ve výši až 1500 EUR.

 

SME Fund