Patenty

Patentové řízení je poměrně složitý proces jak po stránce administrativní, legislativní, tak technické. Proto je obvyklé nechat se v něm zastoupit profesionály - patentovými zástupci, kteří znají potřebné náležitosti a lhůty řízení o přihlášce patentu a posléze jeho udržování. 

Patentová kancelář Kania, Sedlák, Smola, s.r.o. se věnuje patentové ochraně již od roku 1991. Naši patentoví zástupci absolvovali celou řadu školení a certifikací, které jsou pro vás zárukou, že řízení o vašem patentu proběhne dle stanovených pravidel v řádných lhůtách.

Zajímá vás, co vše celý proces registrace patentu obnáší, kolik stojí samotná přihláška patentu a následné udržování patentové ochrany? Co je třeba učinit z vaší strany a co pro vás můžeme udělat my?

Zavolejte nám na telefonní číslo +420 543 217 593, napište nám na email info@kaniasedlaksmola.cz nebo si sjednejte schůzku v naší kanceláři na Mendlově náměští 1a v Brně.

Co je to patentovatelný vynález?

Patent se uděluje na vynálezy, které jsou světově nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti, jsou průmyslově využitelné a jsou výhradně technickým řešením.

Za vynálezy se nepovažují:

 • objevy, vědecké teorie a matematické metody,
 • estetické výtvory,
 • plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů,
 • pouhé informace.

Patenty se neudělují na:

 • vynálezy, jejichž využití by se příčilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům; to nelze vyvodit pouze z toho, že využití vynálezu je zakázáno právním předpisem,
 • odrůdy rostlin a plemena zvířat nebo v zásadě biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat; toto ustanovení neplatí pro mikrobiologické způsoby a výrobky těmito způsoby získané,
 • způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování lidského nebo zvířecího těla a diagnostické metody používané na lidském nebo zvířecím těle (nevztahuje se na výrobky, zejména látky nebo směsi, určené k použití při těchto způsobech ošetřování a při těchto diagnostických metodách),
 • způsoby klonování lidských bytostí, na způsoby modifikace zárodečné linie genetické identity lidských bytostí, na způsoby, při nichž se používá lidské embryo pro průmyslové nebo obchodní účely, nebo na způsoby úpravy genetické identity zvířat, které jim mohou způsobit utrpení bez podstatného medicínského užitku pro člověka nebo zvíře, a také na zvířata, která jsou výsledkem takového způsobu,
 • lidské tělo v různých stadiích vzniku či vývoje a pouhé objevení některého z jeho prvků, včetně sekvence nebo dílčí sekvence genu; to neplatí pro prvek izolovaný z lidského těla nebo jinak vyrobený technickým způsobem, včetně sekvence nebo dílčí sekvence genu, i když struktura tohoto prvku je totožná se strukturou přírodního prvku.

Datum podání přihlášky zakládá přihlašovateli právo přednosti, jež má tyto důsledky:

 • v případě přihlášení stejného vynálezu v České republice bude udělen patent přihlašovateli s dřívějším právem přednosti,
 • v případě přihlášení vynálezu do zahraničí, pokud k němu dojde do 12 měsíců po prvním podání, se pohlíží na takovou přihlášku z hlediska novosti jako by byla podána v den práva přednosti.

Co potřebujete k udělení patentu?

Dokumenty a údaje nezbytné pro zpracování patentové přihlášky:

 • popis podstaty vynálezu, výkresy (jsou-li součástí přihlášky vynálezu),
 • údaje o přihlašovateli a původcích,
 • udělení plné moci.

Dokumenty a údaje, které mohou být předloženy dodatečně:

 • překlad popisu, nároků a anotace do češtiny, pokud se jedná o přihlášku ze zahraničí,
 • formálně upravené výkresy,
 • plná moc (bez notářského ověření),
 • identifikace původce (pokud si původce nepřeje být zveřejněn, Úřad jeho jméno nezveřejní),
 • doklad o nabytí práva na patent, není-li původce zaměstnancem přihlašovatele.

Žádost o úplný průzkum:

 • Patent může být udělen pouze po provedení úplného průzkumu Úřadem průmyslového vlastnictví. Žádost o úplný průzkum je možno podat v rozmezí 36 měsíců od podání přihlášky vynálezu. Tato lhůta je neprodlužitelná, při jejím nedodržení přihláška zaniká.

Datum udělení patentu:

 • Od tohoto dne je vymahatelná náhrada za porušování práv z patentu, a to i zpětně za období ode dne zveřejnění přihlášky vynálezu.
 • Délka platnosti patentu je 20 let ode dne podání přihlášky vynálezu. V případě léčiv a přípravků na ochranu rostlin může být na chráněnou účinnou látku uděleno dodatkové ochranné osvědčení (SPC), kterým lze prodloužit dobu platnosti patentu maximálně o dalších 5 let, u pediatrických léčiv o 5,5 let.

ochrana vynalezu

Typy přihlášek patentu

Český patent

Řízení probíhá před českým Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) v Praze. Národní patent má platnost pouze na území ČR a doba jeho trvání je 20 let.

Národní přihláška vynálezu v zahraničí

Řízení probíhá před příslušným národním zahraničním patentovým úřadem. Takový patent má platnost pouze na území daného státu.

Mezinárodní patentová přihláška

První fáze řízení o mezinárodní přihlášce patentu (podání, rešerše, zveřejnění, příp. předběžný průzkum) probíhá před mezinárodním úřadem duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě, dále řízení pokračuje samostatně v jednotlivých vybraných smluvních státech nebo regionech (Evropský patent). Výhodou je oddálení mezinárodních fází o 18 měsíců nad běžných 12 měsíců a přihlašovatel získá rešeršní zprávu o novosti vynálezu.

Evropský patent

Řízení o přihlášce patentu probíhá před Evropským patentovým úřadem (EPO) v Mnichově až do udělení evropského patentu, který je možné následně validovat v zemích Evropské patentové úmluvy (EPC): AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR, s možností rozšíření do BA, ME, MA, MD, TN, KH.

Unitární patent

Unitární patent představuje nový druh evropské patentové ochrany v zemích EU, jež umožní jednotnou ochranu až pro 25 zemí EU, bez nutnosti validace. Unitární patent lze získat na základě uděleného evropského patentu.