Průmyslový vzor

Stejně jako přihláška patentu a užitného vzoru, také registrace průmyslového vzoru představuje poměrně složitý proces jak po stránce administrativní, legislativní, tak technické. I v něm je obvyklé nechat se v něm zastoupit profesionály - patentovými zástupci, kteří znají potřebné náležitosti a lhůty řízení o přihlášce průmyslového vzoru a posléze jeho udržování. 

Patentová kancelář Kania, Sedlák, Smola s.r.o. se věnuje řízení o registraci průmyslových vzorů již od roku 1991. Naši patentoví zástupci absolvovali celou řadu školení a certifikací, které jsou pro vás zárukou, že řízení o vašem průmyslovém vzoru proběhne dle stanovených pravidel v řádných lhůtách.

Zajímá vás, co vše celý proces registrace průmyslového vzoru obnáší, kolik stojí samotná přihláška průmyslového vzoru a následné udržování jeho ochrany? Co je třeba učinit z vaší strany a co pro vás můžeme udělat my?

Zavolejte nám na telefonní číslo +420 543 217 593, napište nám na email info@kaniasedlaksmola.cz nebo si sjednejte schůzku v naší kanceláři na Mendlově náměští 1a v Brně.

Co je to průmyslový vzor?

Za průmyslový vzor se považuje vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Výrobkem je průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět, včetně součástek určených k sestavení do jednoho složeného výrobku, obal, úprava, grafický symbol a typografický znak, s výjimkou počítačových programů. Při zápisu se nepřihlíží ke znakům, které jsou předurčeny technickou funkcí průmyslového vzoru.

Podmínky ochrany průmyslového vzoru:

Průmyslový vzor musí být světově nový a mít individuální povahu. Podmínka světové novosti je splněna, nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor. Průmyslové vzory se považují za shodné, jestliže se jejich znaky liší pouze nepodstatně. Podmínka individuální povahy je splněna, jestliže průmyslový vzor vyvolává u uživatele celkový dojem odlišný od celkového dojmu průmyslového vzoru, který byl zpřístupněn veřejnosti před podáním přihlášky. Za zpřístupnění veřejnosti se nepovažuje případ, jestliže průmyslový vzor byl zpřístupněn veřejnosti jako důsledek původcem poskytnuté informace během 12 měsíců před podáním přihlášky.

Jedna přihláška průmyslového vzoru může obsahovat neomezený počet průmyslových vzorů patřících do jedné třídy mezinárodního třídění průmyslových vzorů.

Datum podání přihlášky:

Zakládá přihlašovateli právo přednosti, které má tyto důsledky:

 1. V případě přihlášení shodného průmyslového vzoru bude průmyslový vzor zapsán pro přihlašovatele s dřívějším právem přednosti.
 2. V případě přihlášení do zahraničí, pokud k němu dojde do 6 měsíců od prvního podání, pohlíží se na přihlášku z hlediska novosti jako by byla podána v den prvního podání.

Práva ze zápisu průmyslového vzoru:

Po zápisu průmyslového vzoru je vymahatelná náhrada za porušování z něj plynoucích práv ode dne podání přihlášky. Nebyl-li průmyslový vzor zveřejněn, je náhrada za porušování práv vymahatelná po zápisu ode dne podání přihlášky jen tehdy, nebyl-li průmyslový vzor užíván v dobré víře.

Platnost průmyslového vzoru:

Zápis průmyslového vzoru platí 5 let od podání přihlášky průmyslového vzoru a lze jej opakovaně obnovit vždy o 5 let až na celkovou dobu 25 let od podání přihlášky.

Co je třeba k registraci průmyslového vzoru?

Dokumenty a údaje nezbytné pro přijetí přihlášky průmyslového vzoru:

 • žádost o udělení průmyslového vzoru,
 • výkresy, zobrazení, foto
 • údaje o přihlašovateli,
 • jméno původce

Dokumenty a údaje, které mohou být předloženy dodatečně:

 • formálně upravené výkresy,
 • plná moc (notářské ověření není podmínkou),
 • identifikace původce (pokud si původce nepřeje být zveřejněn, Úřad jeho jméno nezveřejní).

Datum zápisu průmyslového vzoru:

 • Od tohoto dne je vymahatelná náhrada za porušování práv z průmyslového vzoru,
 • Délka platnosti průmyslového vzoru je 50 let ode dne podání přihlášky.

Formy průmyslového vzoru

Národní průmyslový vzor

Řízení o registraci národního průmyslového vzoru probíhá před českým Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV). Ochrana má pak platnost pouze na území ČR. Probíhá průzkum. Zápis asi do 1 roku.

EU průmyslový vzor

 • zapsaný průmyslový vzor EU- řízení o přihlášce probíhá před Úřadem pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) ve španělském Alicante, platnost na celém území EU. Probíhá pouze formální průzkum. Rychlý zápis.
 • nezapsaný průmyslový vzor Společenství - ochrana vzniká pouhým zpřístupněním veřejnosti a trvá 3 roky, na celém území EU.

Mezinárodní průmyslový vzor - Haagská dohoda

Přihláška mezinárodního průmyslového vzoru se podává u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO v Ženevě), který provede formální kontrolu a vzor zapíše, poté informuje o přihlášce úřady určených zemí, v nichž má průmyslový vzor platit - ty mohou v dané lhůtě zápis vzoru odmítnout.