Užitný vzor

Stejně jako přihláška patentu, také registrace užitného vzoru představuje poměrně složitý proces jak po stránce administrativní, legislativní, tak technické. I v něm je obvyklé nechat se v něm zastoupit profesionály - patentovými zástupci, kteří znají potřebné náležitosti a lhůty řízení o přihlášce užitného vzoru a posléze jeho udržování. 

Patentová kancelář Kania Sedlák Smola se věnuje patentovému řízení již od roku 1991. Naši patentoví zástupci absolvovali celou řadu školení a certifikací, které jsou pro vás zárukou, že řízení o vašem užitném vzoru proběhne dle stanovených pravidel v řádných lhůtách.

Zajímá vás, co vše celý proces registrace užitného vzoru obnáší, kolik stojí samotná přihláška užitného vzoru a následné udržování jeho ochrany? Co je třeba učinit z vaší strany a co pro vás můžeme udělat my?

Zavolejte nám na telefonní číslo +420 543 217 593, napište nám na email info@kaniasedlaksmola.cz nebo si sjednejte schůzku v naší kanceláři na Mendlově náměští 1a v Brně.

Co je to užitný vzor?

Užitný vzor představuji jinou formu ochrany vynálezu. Od patentu se odlišuje hned v několika směrech. 

Hlavní rozdíly mezi patentem a užitným vzorem:

 • Užitným vzorem nelze chránit způsoby výroby nebo pracovní činnosti. Jejich ochrana je možná pouze patentem.
 • Nároky na vynálezeckou činnost jsou u vynálezu vyšší než u užitného vzoru.
 • Nároky na světovou novost jsou shodné.
 • Úřad průmyslového vlastnictví provádí před udělením ochrany průzkum novosti a vynálezeckého kroku pouze u patentů, nikoli u užitných vzorů. Proto je u užitných vzorů vyšší pravděpodobnost, že chrání řešení, které není nové, a že v důsledku podání návrhu na výmaz užitného vzoru s odpovídajícími důkazy bude užitný vzor vymazán.
 • Zveřejnění předmětu přihlášky vynálezu původcem není na závadu novosti, pokud k němu došlo vystavením na úředně uznané výstavě na základě mezinárodní smlouvy, a byla-li přihláška vynálezu podána do 6 měsíců po takovém zveřejnění, které však musí být do čtyř měsíců po podání přihlášky doloženo příslušným osvědčením. Na závadu novosti také není zveřejnění, které vyplývá ze zřejmého zneužití vzhledem k přihlašovateli. Podmínkou je opět podání přihlášky vynálezu do 6 měsíců od takového zveřejnění. U užitného vzoru není na závadu novosti jakékoliv zveřejnění výsledků práce přihlašovatele, pokud byla přihláška užitného vzoru podána do 6 měsíců od zveřejnění.
 • Udělení patentu trvá minimálně rok, většinou dva i více let, k zápisu užitného vzoru dochází za asi dva až tři měsíce.
 • Nejdelší možná délka ochrany patentem je 20 let, užitným vzorem pouze 10 let.
 • Finanční náklady na ochranu vynálezu patentem převyšují náklady na ochranu zápisem užitného vzoru.
 • Na základě podané žádosti o udělení patentu lze nejdéle do dvou měsíců po udělení patentu nebo zamítnutí ochrany, avšak ne později než 10 let od podání přihlášky vynálezu, podat žádost o ochranu téhož technického řešení zápisem užitného vzoru. Opačný postup není možný. Oba ochranné dokumenty mohou existovat vedle sebe.
 • Ochrana vůči třetím osobám působí u vynálezu od zveřejnění jeho přihlášky, škoda je však vymáhatelná až po udělení patentu. U užitného vzoru ochrana působí a škoda je vymáhatelná ode dne jeho zápisu do rejstříku užitných vzorů.

 

Co je třeba k registraci užitného vzoru?

Dokumenty a údaje nezbytné pro přijetí přihlášky vynálezu:

 • žádost o zápis užitného vzoru,
 • popis řešení, výkresy (jsou-li součástí přihlášky vynálezu),
 • údaje o přihlašovateli,

Dokumenty a údaje, které mohou být předloženy dodatečně:

 • překlad popisu, nároků a anotace do češtiny, pokud se jedná o přihlášku ze zahraničí
 • formálně upravené výkresy,
 • plná moc (notářské ověření není podmínkou),
 • prioritní dokument (nárokuje-li se priorita) a doklad o postoupení práva přednosti (pokud přihlašovatelem není přihlašovatel prioritní přihlášky), podepsaný přihlašovatelem prioritní přihlášky - oba dokumenty musí být podány na výzvu Úřadu ve stanovené lhůtě),
 • identifikace původce (pokud si původce nepřeje být zveřejněn, Úřad jeho jméno nezveřejní),
 • doklad o nabytí práva na patent, není-li původce zaměstnancem přihlašovatele.

Datum zápisu užitného vzoru

 • Od tohoto dne je vymahatelná náhrada za porušování práv z užitného vzoru.
 • Délka platnosti užitného vzoru je 10 let ode dne podání přihlášky užitného vzoru. První období ochrany jsou 4 roky a lze prodloužit platnost dvakrát o 3 roky.

Užitný vzor nebo patent?

Ochrana užitným vzorem je vhodná zejména

 • pro obchodní případy s kratším časovým horizontem,
 • pro jednorázový prodej průmyslového vlastnictví,
 • pro rychlé zavedení výroby, která však nebude mít dlouhodobou perspektivu,
 • pro technické řešení, které by neobstálo v přísných kritériích pro vynález,
 • pro případ, kdy je třeba rychle získat ochranu - například když je podána přihláška vynálezu a dojde k porušování práv třetí osobou nebo takové nebezpečí hrozí, je vhodné odbočit z přihlášky vynálezu na užitný vzor a zápisem užitného vzoru tak dosáhnout relativně rychlé ochrany. Po porušovateli může být požadováno kromě peněžité náhrady i zanechání dalšího využívání, což v případě přihlášky vynálezu by bylo možné až po udělení patentu.

Naproti tomu ochrana patentem je vhodná zejména:

 • pro světově nové technické řešení s nadějí na úspěšné projití přísným průzkumem,
 • pokud se výroba na něm založená jeví jako dlouhodobá a perspektivní,
 • při silné konkurenci.