Ochranné známky

Registrace ochranné známky se skládá z celé řady administrativních kroků, zahrnujících mimo jiné i průzkum, zda konkrétní nebo podobnou ochrannou známku již nemá zaregistrovanou někdo jiný - u nás, v EU nebo jinde ve světě. Proto je obvyklé nechat se v něm zastoupit profesionály, kteří znají potřebné náležitosti a lhůty řízení o registraci ochranné známky a posléze udržování její ochrany. 

Patentová kancelář Kania, Sedlák, Smola s.r.o. se věnuje známkovému řízení již od roku 1991. Naši patentoví zástupci absolvovali celou řadu školení a certifikací, které jsou pro vás zárukou, že řízení o vaší známce proběhne dle stanovených pravidel v řádných lhůtách.

Zajímá vás, co vše celý proces registrace ochranné známky obnáší, kolik stojí samotná přihláška ochranné známky a následné udržování její ochrany? Co je třeba učinit z vaší strany a co pro vás můžeme udělat my?

Zavolejte nám na telefonní číslo +420 543 217 593, napište nám na email info@kaniasedlaksmola.cz nebo si sjednejte schůzku v naší kanceláři na Mendlově náměští 1a v Brně.

Co je to ochranná známka?

Ochrannou známkou je označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, zvukem, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek.

Druhy ochranných známek:

 • slovní ochranná známka,
 • obrazová ochranná známka,
 • prostorová ochranná známka,
 • barevná ochranná známka (tvořena výlučně barvou nebo barevnou kombinací),
 • zvuková ochranná známka,
 • pohybová ochranná známka,
 • multimediální ochranná známka,
 • holografická ochranná známka.

Speciální kategorií ochranných známek je certifikační ochranná známka, což je ochranná známka, která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby, které vlastník této ochranné známky certifikoval pro materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti, od výrobků nebo služeb, které takto certifikovány nejsou.

Datum přihlášení ochranné známky:

Zakládá přihlašovateli právo přednosti před každým, kdo později podá přihlášku shodné nebo zaměnitelné ochranné známky pro výrobky nebo služby téhož druhu.

Zápis ochranné známky:

Zápisem ochranné známky vzniká jejímu přihlašovateli právo k ochranné známce. Přihlašovatel se současně stává majitelem ochranné známky a může se domáhat, aby porušování jeho práv bylo zakázáno, závadný stav odstraněn a nahrazena škoda.

Ochranná doba zapsané ochranné známky je 10 let od data přihlášení ochranné známky a lze ji neomezeně prodlužovat obnovou zápisu vždy na dalších 10 let.

Co potřebujete k registraci ochranné známky?

Dokumenty a údaje nezbytné pro přijetí přihlášky ochranné známky:

 • žádost o udělení ochranné známky,
 • znění ochranné známky, zda je slovní, grafičká nebo logo
 • údaje o přihlašovateli,
 • zatřídění výrobků a služeb, které má známka chránit.

Dokumenty a údaje, které mohou být předloženy dodatečně:

 • plná moc (notářské ověření není podmínkou),
 • prioritní dokument (nárokuje-li se priorita) a doklad o postoupení práva přednosti (pokud přihlašovatelem není přihlašovatel prioritní přihlášky), podepsaný přihlašovatelem prioritní přihlášky - oba dokumenty musí být podány na výzvu Úřadu ve stanovené lhůtě),

Datum udělení ochranné známky:

 • Od tohoto dne je vymahatelná náhrada za porušování práv z ochranné známky, a to i zpětně za období ode dne zveřejnění přihlášky vynálezu.

Forma ochranné známky

Národní ochranná známka

Řízení o registraci národní ochranné známky probíhá před českým Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV). Platnost národní ochranné známky je omezena pouze na území ČR.

Mezinárodní ochranná známka

Formální řízení o přihlášce mezinárodní ochranné známky provede nejprve český úřad, následně mezinárodní úřad WIPO v Ženevě, který poté informuje o přihlášce úřady zemí, v nichž má ochranná známka platit.

Ochranná známka EU

Řízení o přihlášce EU ochranné známky probíhá před Úřadem průmyslového vlastnictví EU (EUIPO) ve španělském Alicante, platnost na celém území EU.